Atenció al públic:

9h-13h / 15h-17h

C/ de la Mercè, 17

43420 Santa Coloma de Queralt

977 880 222

info@vedrunascq.org

Educació infantil

DESENVOLUPEM CAPACITATS

(DE 3 A 6 ANYS)

Protagonistes del seu creixement

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, ganes de descobrir l’entorn que els envolta i saber conviure amb els altres.
L’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on els alumnes se senten acollits i motivats. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal.

 • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 • Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.
 • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
 • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
 • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

És molt important que famílies i escola anem a la una.
Pla d’acció tutorial: entrevista inicial, reunió d’inici de curs amb totes les famílies i tutories individualitzades durant el curs. Enviem 2 informes d’avaluació a les famílies. Utilitzem la plataforma CLICKEDU, una plataforma de gestió acadèmica que disposa d’una app mitjançant la qual podeu:

 • Comunicar-vos directament amb la tutora
 • Veure imatges de les diferents activitats que realitzem
 • Accedir als informes d’avaluació, etc.

Cada infant experimenta les emocions de forma diferent i particular, depenent de les experiències i de la situació concreta en què es troba.

Sabem de la importància d’aprendre a controlar i gestionar les emocions pròpies i les dels altres i és per això que utilitzem tècniques de gestió emocional per tal d’ajudar els nens i nenes a canalitzar les seves emocions i a entendre dels dels altres.
Projecte Duna. La Duna és una erugueta que ens parla de valors i emocions. Amb ella aprenem a perdonar, esforçar-nos, a ser agraïts, el valor de l’amistat, el compartir, l’alegria i la tristor,… i tot a través de contes i històries que ens permeten reflexionar a l’aula. La Duna ens acompanya al llarg de l’Educació Infantil, creix amb nosaltres i assoleix la plenitud convertint-se en papallona, paral·lelisme de com maduren els infants en aquesta etapa.

Una bona adquisició dels diferents hàbits d’autonomia, de socialització, de treball i d’ordre permetrà als infants ser més autònoms, farà possible una convivència positiva amb els altres i facilitarà l’adquisició dels nous aprenentatges.

Els projectes parteixen dels interessos i les preguntes dels alumnes, afavorint l’aprenentatge significatiu ja que té molt en compte els seus coneixements previs. Es treballa de manera globalitzada, combinant el treball cooperatiu i individual.

Aquesta metodologia té com objectiu principal experimentar altres maneres d’ensenyar i aprendre. Creem diferents espais on el contingut de cadascun d’ells està en relació a cercar la motivació i l’experimentació dels nostres alumnes. Les activitats contemplen que els alumnes gaudeixin, comparteixin, experimentin, observin, treballin, creixin… Els grups de treball són heterogenis, barrejant alumnes de P3, P4 i P5 (quan la situació sanitària ho permet) i la flexibilitat, davant dels ritmes d’aprenentatge entre d’altres factors, és la base principal de l’organització escolar pel que fa a espais i recursos personals i materials.

La manera més comuna que tenim els humans de comunicar-nos és a través del llenguatge. Afavorir el seu desenvolupament, tant oral com escrit, és un dels objectius principals de l’escola tal i com es descriu en el Projecte Lingüístic.
Iniciem el procés de lectoescriptura a P3 a través d’activitats orals i de psicomotricitat fina, manipulatives i vivencials, per passar al traç amb llapis i paper quan l’infant ja està preparat.

Les noves tecnologies afavoreixen la interacció social a l’hora de treballar en grup i fomenten el treball cooperatiu.

Disposem de tauletes digitals que ens ajuden en la nostra pràctica educativa i són una bona eina per adquirir nous coneixements.

Utilitzem les “Bee-bots” i diferents kits de Lego que ens permeten reforçar i ampliar continguts que es treballen a l’aula i són un mitjà de motivació per als alumnes.

Els alumnes d’educació infantil (P3, P4 i P5) duen a terme el projecte Ready for a story! de Josep Maria Artigal.

 

Ready for a story! proposa iniciar l’aprenentatge de l’anglès per mitjà de contes escenificats on els alumnes representen des del primer moment els personatges. Aquesta vivència activa, aquesta emoció assolida des de la posició de protagonistes, aquest fer i dir, aquest ser ells el conte, els converteix en aprenents de la llengua.

Posteriorment, es complementen amb un conjunt de treballs que afegeixen suport visual: murals col·lectius, fitxes de dibuixar, targetes, cançons, jocs, llibres o petits teatres amb personatges autoadherents. Cada una d’aquestes activitats esdevé una nova oportunitat de fer i dir el relat.

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de Detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Quan els nostres alumnes d’infantil arriben a P5, prèvia comunicació a les famílies, les tutores els passen les proves que permeten detectar la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDA/H (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

Cada matí i de forma sistemàtica, es realitzen una sèrie d’activitats psicomotrius que ajuden als nens i nenes a desenvolupar la capacitat de fer moviments voluntaris dins d’un ordre i una coordinació que els ajuda a conèixer el seu cos i les seves possibilitats d’acció respecte a sí mateix i el seu entorn. D’aquesta manera la dinàmica es converteix en una activitat psicomotriu d’estimulació primerenca que afavoreix l’adquisició de nocions espacials, temporals i de lateralitat relatives al seu cos, als objectes i a situacions que li faciliten, ara i en un futur, l’adquisició de nous aprenentatges.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website