Notícies

L'aprenentatge de la lectoescriptura

Un dels principals objectius del curs de primer és el procés d’aprenentatge de la lectoescriptura que ja s’ha iniciat a l’educació infantil amb un gran nombre d’activitats  encaminades a augmentar la consciència lingüística de l’alumnat, tot utilitzant la llengua de forma significativa. Si tenim en compte diversos estudis que evidencien que fins als 5 o 6 anys els infants no desenvolupen totalment les capacitats psicomotrius, auditives, visuals i fonològiques les quals són la base per a l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, podem dir, que ens trobem en el moment més òptim per aquest nou aprenentatge i això es veu reflectit en el resultats.

Des de l’escola entenem aquest aprenentatge com un procés natural que s’ha d’acompanyar respectant el progrés maduratiu de cada infant  i els diferents ritmes d’aprenentatge. És important que els nens/es ho visquin de manera lúdica, i és per això que ho fem jugant amb lletres, paraules, frases, contes, imatges,... perquè en tot aquest procés, despertar el gust per la lectura és també fonamental.

El procés lector no s’ha de convertir en una tasca feixuga i avorrida, ha de ser motivadora, engrescadora. Per aquest motiu les activitats que han d'aconseguir posar-lo en marxa han de ser variades, riques de contingut, interessants per l'alumne perquè serà llavors quan la lectura es convertirà en l’eina indispensable per aconseguir resoldre-les. És en aquest punt que aprendre a llegir té un sentit, és una necessitat  que de manera relaxada i distesa es va aconseguint. I és així també, com es pot fer realitat l’objectiu de convertir aquests infants que avui comencen aquest procés , en futurs lectors que el dia de demà gaudeixin llegint.