Notícies

GENERACIÓ PLURILINGÜE (GEP)

Programa d’Innovació Pedagògica

El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició i millora continua  dels processos d’aprenentatge. Les llengües són un vehicle de comunicació capaç de connectar cultures i d’eliminar fronteres i permet la  possibilitat d’accedir al coneixement en un entorn plurilingüe i pluricultural.

Davant d'aquestes premisses i dels beneficis que comporta l’aprenentatge de llengües estrangeres, la nostra escola inicia enguany el programa Generació Plurilingüe (GEP). Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera fomentant un aprenentatge actiu i significatiu, desenvolupar competències clau per al s. XXI (bàsiques, del pensament i actitudinals o personals), fomentar el treball cooperatiu i per projectes i adquirir estratègies per a l’aprenentatge autònom (aprendre a aprendre) seran els objectius prioritaris del projecte.

Estem convençuts que amb aquesta formació que a través del programa GEP  duran a terme les especialistes en llengua anglesa de l’escola, podrem impulsar en el nostre centre  accions innovadores en l'àmbit de l'organització curricular i també en l’àmbit metodològic de l'ensenyament de la llengua anglesa.