Notícies

Itinerari psicopedagògic

L’atenció a la diversitat és la clau i la base per a aconseguir que tots i cadascun dels nostres alumnes, siguin capaços d’assolir amb èxit els aprenentatges marcats. És imprescindible posar en pràctica una pedagogia adequada a les diferències personals i dissenyar estratègies educatives per tal que aquestes diferències no esdevinguin desigualtats. Això implica tenir en compte els interessos i ritmes d’aprenentatge de cada infant i crear les condicions adequades que permetin el seu progrés. En les darreres dècades els avenços científics, la neurociència i la psicologia ens han permès saber com aprenem les persones. I aquestes evidències ens han conduït a orientar i revisar les nostres pràctiques educatives fent ús d’unes metodologies que afavoreixin un aprenentatge significatiu i amb sentit.

Però no podem obviar que alguns dels nostres alumnes necessiten una mirada més individualitzada, una aproximació més acurada per conèixer millor les seves capacitats reals i per ajustar la nostra acció a les seves possibilitats i necessitats. És en aquest marc d’acció que les escoles Vedruna de Catalunya hem creat  el Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica (DOIP).

 El DOIP és un equip de treball especialitzat, integrat per professionals de l’àmbit pedagògic i psicopedagògic, que dóna suport, dinamitza i assessora al personal docent, a l’alumnat i a les famílies, contribuint al desenvolupament personal i social dels alumnes, més enllà de l’adquisició dels coneixements propis de les matèries acadèmiques. Les actuacions d’aquest equip van adreçades a buscar la personalització i l’adaptació dels processos d’ensenyament - aprenentatge a les característiques i necessitats de l’alumnat. Per portar-ho a terme es planifica un itinerari psicopedagògic, una proposta que pren forma a partir d’un seguit d’actuacions seqüenciades en les diferents etapes educatives al llarg de la vida escolar tenint present el procés evolutiu i maduratiu. La detecció precoç, sobretot en l’etapa d’educació infantil i primers cursos de primària, on és molt important detectar allò que pot dificultar el procés d’ensenyament– aprenentatge de l’alumnat, i el coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques és un dels principals objectius en els cursos inicials. I finalment, en cursos posteriors, les actuacions es centren en poder donar una orientació professional als alumnes per tal d’ajudar-los a seleccionar els estudis postobligatoris (batxillerat, cicles formatius i accés a la universitat) més adients al seu perfil.

El nostre repte és sempre el mateix, afavorir uns entorns educatius que, tenint en compte la diversitat de les persones i de la societat actual, ofereixin expectatives d'èxit als alumnes, minvant el fracàs i l'exclusió i augmentant la qualitat educativa per a tots els alumnes sense excepcions.