Projecte lingüístic

Llengua catalana:

És la llengua vehicular i d'aprenentatge.

S'imparteixen les hores establertes en el currículum.

Pla lector d'impuls a la lectura: programat des de 1r a 6è.

Llengua castellana:

Comencem a introduir la llengua castellana a P5 a nivell oral.

A l'educació primària s'imparteixen les hores que estableix el currículum per a cada cicle i a més n'hi destinem de lliure disposició.

Llengua estrangera:

L'anglès és l'única llengua estrangera d'ensenyament-aprenentatge obligatori.

A l'educació infantil (P3, P4 i P5) es treballa la llengua anglesa des de la complementària English Skills.

A l'educació primària es comença a introduir la llengua anglesa a 1r curs de cicle inicial i n'hi destinem dues hores per a cada curs. Tant a cicle mitjà (3r i 4t) com a cicle superior (5è i 6è) s'imparteixen tres hores per curs (n'hi destinem de lliure disposició).

A més a més, es destinen blocs de contingut no lingüístic en els quals la llengua vehicular i d'aprenentatge és l'anglès. Aquestes accions queden emmarcades en el Projecte AICLE/CLIL (Aprenentatge Integrat de continguts en llengua estrangera) i són  impartits per les especialistes en llengua anglesa. Ho portem a terme en:

- La complementària English Skills.

- Educació visual i plàstica.

- Coneixement del medi social i natural.

Les especialistes de llengua estrangera imparteixen aquesta àrea en tota l'educació infantil i primària.També et pot interessar...