Projecte AICLE/CLIL

El projecte AICLE/CLIL (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres, en anglès CLIL o Content and Language Integrated Learning), que ja fa temps  portem a terme a la nostra escola, és un enfoc metodològic mitjançant el qual una llengua estrangera, en el nostre cas l’anglès, s’utilitza com a eina per a l’ensenyament d’una matèria no lingüística. Desenvolupem aquesta metodologia de manera sistemàtica a l’educació primària en dues àrees:

- Educació visual i plàstica (Art and Craft): àrea impartida pels especialistes de llengua anglesa.

- Coneixement del medi natural i social (Making sense of science): intervenció simultània de dos mestres a la mateixa aula, especialista de llengua anglesa i mestre que imparteix medi, quan la llengua vehicular i d’aprenentatge és l’anglès.

L’enfocament AICLE té un doble objectiu: aprendre la matèria curricular i la llengua estrangera al mateix temps. Aquesta combinació permet a l’alumne adquirir els aprenentatges i incrementar el contacte amb la llengua estrangera, tot potenciant les seves competències en aquest camp.

L’àrea de coneixement del medi és un escenari idoni per a l’aplicació AICLE perquè ens brinda la possibilitat d’oferir situacions reals i ben contextualitzades que animen  l’alumne a entendre’n el contingut. El projecte de medi que s’està treballant és el què, d’alguna manera, determina les estructures lingüístiques que s’han d’utilitzar i aprendre, i per tant, la relació  entre contingut i llengua es fa de forma natural, significativa i amb sentit. Aquesta àrea ofereix també la possibilitat d’utilitzar les noves tecnologies (Chromebooks) com a eina d’aprenentatge, fent recerca d’informació, la qual cosa permet augmentar la motivació de l’alumne a la vegada que l’exposa a diferents gèneres i tipus tipologies textuals. Finalment, només queda organitzar l’alumnat en equips de treball per tal de resoldre una gran varietat d’activitats encaminades a aconseguir els objectius marcats.

En definitiva i a tall de resum, el que pretenem és millorar la competència lingüística en anglès dels nostres alumnes, incrementant tant com sigui possible les hores de contacte amb aquesta llengua i  utilitzant-la en un context real, perquè creiem que els alumnes seran els perfectes aprenents d´una segona llengua quan tinguin la necessitat real d’aprendre-la per a comunicar-s’hi.
També et pot interessar...