Programa GEP

El Departament d'Ensenyament impulsa el programa d'innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d'aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l'alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

Les accions del programa GEP s'orienten, d'una banda, a incrementar el temps d'exposició de l'alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d'una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d'un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Objectius prioritaris del projecte: 

- Millorar la competència comunicativa en llengua estrangera 

- Fomentar un aprenentatge actiu i significatiu.

- Adquirir estratègies per a l'aprenentatge autònom (aprendre a aprendre) 

- Fomentar el treball cooperatiu i per projectes .També et pot interessar...